Bölöni Farkas Sándor

*** 

Bölöni Farkas Sándor

( Biró Dónát grafikája ) 

Bölöni Farkas Sándor mellszobra az unitárius templom elötti téren 

Jecza Péter gipszböl készített mellszobra

alapján öntették a bölöniek 1992-ben

 

 Bölöni Farkas Sándor

(1795-1842)

           Községünk bemutatásakor nem maradhat ki Bölöni Farkas Sándor a falu nagy szülöttjének életműve. 1795 január 15-én született Bölönben. Családjáról így ír : ,,eleim törzsös székelyek s magokat meglehetősen bíró nemesek voltak,,.

Már a kolozsvári unitárius kollegium diákja volt, mikor elveszítette édesapját és két év múlva egyetlen bátyját, így rá esett a sor, hogy bevonuljon kötelező katonai szolgálatra, félbeszakítva tanulmányait. Később a színészkedés miatt kellett elhagynia az iskolát, viszont a színház és irodalom hozta kapcsolatba Döbrentei Gáborral aki beajánlotta Kazinczynak Kazinczhy később nagy elismeréssel ír róla ,, Verse még rossz, de prózája kimondhatatlan szép. Nekünk ebben Schillerünk nevelkedik.,, Kazinczhy jóslata nem vált valóra, mert Farkas Sándor sorsa irányt változtatott. Szűkös anyagi helyzete miatt és más lehetőség hiányában az iskola elvégzése után beiratkozott a Kolozsvári Lyceum jogi karára, onnan pedig két év múlva a marosvásárhelyi táblára ment joggyakornoknak. Amikor pedig visszatért tiszteletbeli jegyzői állást vállalt az erdélyi főkormányszéken. Itt töltötte el életét másolóként majd fogalmazóként. Erről később így írt : ,,viszem hivatalomat kedv nélkül s robotos unalommal, de tisztán és lelkiismerettel.,, Tudása és gondolkozása azonban nagyobb eszmék megvalósítására ösztökélték. 1822-ben a kolozsvári dologház felállítására tesz javaslatot. 1825-ben a kis jövedelmű hivatalnokok kölcsönös segélyegyletét a gondoskodó társaságot alapítja meg. 1829-ben levélben fehvja Lázár László tartományi kancellárt az Erdélyi Nemzeti Múzeum és könyvtár alapítására.

1830-ban Kőrösi Csoma Sándor példáját követve keletre szeretne utazni ,de álma nem valósul meg, viszont 1830 november 30-án Béldi Ferenccel útra kel Nyugat –Európába és Észak-Amerikába. Utazásáról könyvet írt, mely 1834-ben meg is jelent, bemutatva az amerikai új és fiatal polgári társadalom és állam berendezkedést, mely homlok-egyenest ellentétben állott az akkori osztrák monarchia tömény hűbéri világával. Kortársai a szabadság bibliájának, remények ébresztőjének, nagy tettek ihletőjének tartották művét. A XX. században sokan foglalkoztak munkásságával. A két világháború között Hatvany Lajos írt könyvet róla EGY SZÉKELY NEMES AKI FELFEDEZTE AMERIKÁT címmel. Jancsó Elemér is több tanulmányban írt róla , és az Erdélyi Ritkaságok című sorozat 11-dik köteteként megjelentette Farkas Sándor párizsi naplóját, majd a 15-dik kötetben kiadta Farkas Sándor 1835-1836 évi naplótöredékét. Mikó Imre a demokrata és a republikánus Farkas Sándor közjogi és politikai gondolatait idézi 1965-ben egy Korunkban megjelenő cikkében. Majd regényt ír róla a BÉRCRE ESETT FA címen. Községünkben 1991-ben megalakult a Bölöni Farkas Sándor Alapítvány és szobrot emeltek tiszteletére.

 

         

*** 

 

Késöbbi kiadások a nyugat európai utazásáról 

*** 

 

Az 1834-ben megjelent kiadás

 ***

Bölöni Farkas Sándorról irott könyvek 

Az világhálón a következö oldalakon bövebben Bölöni Farkas Sándorról :

 

Imreh István

Bölöni Farkas Sándor közhasznú élete

Erdélyi Múzeum - 58. kötet, 1996. 1-2.füzet]

 http://epa.oszk.hu/00900/00979/00011/09imreh.htm

***

 

Bölöni Farkas Sándor

UTAZÁS ÉSZAK-AMERIKÁBAN

 

Méltóságos Béldi Ferenc úrnak,
utazási emlékül
tisztelete és barátsága jeléül ajánlja
útitársa

Farkas Sándor

 

TARTALOM

Előszó

I.

Európában tett utazások 1830-ban és 1831 elején.

II.

London kikötői - Amerikába induló hajók - Columbia - Az óceáni út - Tengeri betegségek -
Audubon úr - New Foundland-i Bank - Megérkezés Amerikába

III

New York - Amerikai polícia - Intézetek - Iskolák - Báró Wesselényi és Balog

IV

New York-i kikötő - Cinderella gőzhajó - Hudson partjai - Singsing - Peekskill falu -
Újságok nagy száma Amerikában - Fulton, a gőzhajó első feltalálója - Major Arnold árulása

V

Amerikai nevelési rendszer - West Point-i katonaakadémia - Kosciuszko emléke -
Hudson-parti városok - Gőzhajói utazók - General Van Rensselaer - Amerikai arisztokrácia -
Albany - ítélőszékek - Népességszaporodás okai - Erie Canalis

VI

Shakerek vallása és isteni tisztelete - New Lebanon - Methodisták

VII

Az Egyesült Státusok - Első telepedők Észak-Amerikában - Az új lakosok nyomatásai
az angol kormány alatt - Teaadó - Lexingtoni ütközet és a revolúció kezdete

VIII

Utazás Massachusettsen által - Amerikai fogadók - Az amerikai függetlenség aktája - Thököli Bostonban

IX

Boston - Everett Sándor - Amerikai etikett - Bévezetések - Athenaeum - Hajóépítő műhely - Bunkers Hill

X

Charlestown - Büntetőtörvény feletti értekezések - Az Auburn és pennsylvaniai büntetőrendszer -
Státus fogháza és a foglyokkal bánás - Teatársaság Everett úrnál

XI

Iskolák állapotja Bostonban - Harvard Kollégyom Cambridge-ben - Teológiai szemináriumok -
Gróf Benyovszky Móric - Amerikai kényelmek

XII

Lowel és az odavaló gyárok - Utazási könyvek - New Hampshire-i státus - Unitáriusok az északi státusokban

XIII

Concord - Amerika konstitúciói - New Hampshire konstitúciója

XIV

Gránitbányák - Vermonti státus - Az Egyesület népessége - Burlington - Champlain tava - Kanada -
Szent Lőrinc vize - Montreal - Québec - Kanada koloniális igazgatása - John Bull

XV

Hajókázás veszedelmei a Szent Lőrincen - Rapidok - Kingston - Mississagua indusok - Kivándorlók sorsa -
Ausztriai mészáros Kingstonban - Az Ontario s más nagy északi tavak - York - Kanada állása

XVI

Queenstown - Niagara vízesése és a természet itteni csudái - Gróf Leon - Visszatérés az Egyesült Státusokba

XVII

Buffalo - Az irokéz indusok - Indus tribusok az Egyesületben - Indus iskolák - Buffalói fogadó -
Lafayette utolszori utazása Amerikában

XVIII

Hajózás a Erie-n - Müller Ferenc pozsonyi fi - Pennsylvania státus - Erie városa - A vasárnap
Amerikában - Különböző vallásos felekezetek az Egyesületben - Monroe beszéde a vallásról

XIX

Springfield - Választás módja a hivatalokra - Ohio státus - Újságok kiosztása módja -
Ohio hirtelen népesedése - Az Ohio vize - Statisztikai adatok

XX

Economy - Rapp társasága és történetei - Economyi gazdasági intézetek - Amerikai borok - Owen társasága

XXI

Pittsburgh - Találkozás Báró Wesselényi Farkas és Balog Pállal - Alleghany és Monongahella vizei -
Alleghany-hegyek - Marylandi státus - Szerecsen rabszolgák állapotja

XXII

Baltimore - Washington szobra - Könyvkedvelés Amerikában - Vasutak - Szerecsen templom -
Utazás Washington felé

XXIII

Washington városa - A Capitolium - Képek a Capitoliumban - Követek és szenátorok háza -
Praesidensi ház - Találmányok raktára - Státus-titoknok Livingston - Praesidenshez béjelentés

XXIV

Praesidens Jackson - Bleker Olsten története - Praesidens kötelességei a törvény szerint -
Praesidens választási módja - Követek és szenátorok választása - Kongresszus tagjai és törvényei

XXV

Az Egyesület jövedelme és költségei - Számadás 1831-re - Katonaság - Nemzeti őrség és szabályai - Hadihajók

XXVI

Mount Vernon - Virginiai státus - Washington sírja - Kapitány Smith és Pocahontas története

XXVII

Lóverseny Baltimore-ban - Jockey Klub bálja - Napoleon famíliájabeliek Amerikában -
Király, liszkai fi Magyarországról - Chesapeak-öböl - Delawere-i státus

XXVIII

Philadelphia - Középületek - Intézetek - Leimer - Philadelphiai muzéum - Quaker templom -
Különböző vallások Philadelphiában - Pénzverő ház - Újságok tudósításai Magyarországról

XXIX

Visszatérés New Yorkba - Albany hajó - Az óceánra szállás - Orkánok és veszedelmek az óceánon -
Partra szállás Havre de Grace-ban

 

A könyv egészében megtalálható az interneten a következö cimen

 

http://mek.niif.hu/00600/00618/00618.htm

***

 

 

BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR

UTAZÁS NYUGAT-EURÓPÁBAN

http://mek.oszk.hu/00600/00619/00619.htm

***

BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR

NAPLÓTÖREDÉK

(1835-1836)

http://mek.oszk.hu/00600/00617/00617.htm

***

 

Kiss Ernõ : Bölöni Farkas Sándor (1795 - 1855)
- megjelent az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1909-es Emlékkönyvében(kiadva: 1942-ben,Kolozsvárt) -

A Döbrentei-féle tudóstársasági kezdeményezés után egy évtizeddel, 1829-ben Bölöni Farkas Sándor (1795-1842) író és amerikai utazó az elsõ, aki gróf Sándor László kancellárhoz benyújtott tervezetében teljes határozottsággal és tudatossággal felvetette a múzeum felállításának gondolatát. Aszerint az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak - szintén a Magyar Nemzeti Múzeum mintájára - országos jellegûnek kellett volna lennie. Anyagát hivatalos kötelespéldányokból, intézmények letéteibõl, az Aranka-féle kéziratokból, magánosok, könyvkötõk, könyvnyomtatók, könyvkereskedõk adományaiból szándékozott összegyûjteni. De bár a gyûjtemény megteremtésére, elhelyezésére és fenntartására Bölöni csak csekély anyagi támogatást kért, tervét a hivatalos körök részvétlen közönye fogadta. Bölöni abba is hagyta egy erdélyi országos múzeum megteremtését célzó kísérleteit.

http://www.eme.ro/servlet/eme/template/eme,tortenet,regi_emberei,boloni_farkas_sandor.

www.eme.ro

 

Bölöni Farkas Sándorról készült képek

***

Bölöni farkas Sándor szülöháza alapjára épített ház és a ház hátán található márvány emléktábla

A ház most is leánytestvérének leszármazottai tulajdonában van

 

Bölöni Farkas Sándor siremléke a kolozsvári Házsongárdi temetöben közel a Berde Mózes siremlékéhez 

 
Make a Free Website with Yola.