ISTEN HOZTA BÖLÖNBEN !

 

******

Lennebb néhány film a 2010-es árvizekről

 

                                            két fimecske Bölönröl

*** 

Fancsal Zsolt református lelkipásztor,Kelemen László és Biró Albert egyetemi hallgatók egyik nyári ifjúsági fesztiválon  

*** 

Árvizek 2010 nyarán Bölönben

Az első árvíz Bölönben 2010 Június 28-án 

Bölön az első árviz után

A második sokkal nagyobb árvíz Bölönben

 2010 július 18 vasárnap délután 

 Ugyanaz a film bővebben az általunk feltett változat

 Egy óra múlva a július 19-i árviz után

 Egy hét múlva a júliusi árviz után Bölön-Patakban

 Egy óra múlva a polgármesteri hivatalban.

 A polgármesteri hivatal két nap után.

A tápioszentmártoniak adománya

***

Bölöni Farkas Sándor mellszobra

***

*** 

*** 

***

*** 

Az unitárius templomban

az unitarius templomban

***

***

***

Bölöni Farkas Sándor mellszobra

***

***

Unitarius templom

Református templom

Ortodox templom

 

B Ö L Ö N   T Ö R T É N E L M É B Ő L

 


A Baróti-hegység előterében lévő falu hosszan nyúlik végig a Bölön –patak völgyében.A középkorban Háromszék egyik legnagyobb települése volt.Az1567-es összeiíásban kétszer annyi kapuval szerepel mint a legtöbb helység.A köztudatban úgy él,hogy három falu,Nagybölön,Kisbölön,és a tatárok által teljesen elpusztított Kircz egyesüléséből alakult.közigazgatásilag ide tartozik a Nagybölön-patak völgyében fekvő Bölönpatak is.Legkorábbi okleveles emliítése 1334-ből való Sacerdes de Belen néven.Magyar többségü lakossága mellett románok,és főként Bölönpatakban,román cigányok laknak.Az 1675-ös verses krónikában a faluról feljegyezték : ,, Száma nélkül való Márták születtek Bölönben,szövést ,fonást kik tanulták szorgalmatos rendben ,kivánkoztak,hogy lehessen részek jó férjekben,rossz szerencse meggátolta ,s hagyta szüzességben.,,

A lakósság számának alakulásában látványos fordulatok nem tapasztalhatók ,kivéve a XVII.század első éveit,amikor- ha nincs tévedés az összeírásban – több mint felére csökken a családok száma,hogy alig néhány év múltával újra megkétszereződjön. 1567-ben130, 1602-ben59,1614-ben 137 és 1703-ban 164 családot irtak össze. A népesség össz száma ideértve Bölönpatakát is már a múlt század közepén{XIX} meghaladta a 2000-et. 1850-ben 2219-en, 1880-ban 2419-en, 1930-ban 2352-en, 1956-ban 2411-en 1960-ban 2636-on és 1966-ban 2697-en lakták a nagy községet.

A többségben szabadokból álló faluközösségben viszonylag nagy számú nemesi réteget találunk.1602-ben az 59 családból egy volt nemes , 9 lófő, 5 darabont ( fejedelmi katona ) és 44 kisnemes. 1614-ben a 137gazdaság társadalmi megosztása : 10 nemes, 100 lófő és gyalogos és 27 jobbágy. 1703-ba pedig a 164 családból 20 nemes 100 lófő és gyalogos 18 jobbágy és 26 zsellér. A székely határőrség felálltása után 1766-ban készült is szabadtöbbséget igazol : 124 katonarendi mellett 92 jobbágysorban élő családot vesznek számba. Bölön Erdővidék egyik erős unitárius ismeretes. Az unitárius vallás ay 1556-57-es években vert gyökeret a faluban,amikor a lakosság nagy többsége áttért erre a hitre. 1869-ben a 2396 lakósból 1349 unitárius,251 református,79 katolikus és 700 otodox felekezetű volt.

Bölön ősi családjait az 1602-es konszkripció irta össze : Illyési, Süke,Bene,Bakó, Nagy,András, Sikó, Gál,Ferenci, Benkő, Szász, Kovacs, Mikó, Hegyi,Czirjék, Bogár, Kerekes, Pálfi, Tőkés, Kisgyörgy,Zomer 1713-ban már külön válva jelennek meg a nemesek és a katona családok : Nemes, Gazdagh, Rácz ,Sikó, Takó, Tana, Nagy, Szennyes, Domokos ,Ferencz, Kováts , kisgyörgy, Vajda nemesek. Domokos, Toroczkai, Szabó, Budai, kandal, Ferency, Nagy,Kelemen, Kósa, Küs, M ikó, Tót, Tökös, F arkas, Szomor, Sikó,Silló, Kisgyörgy, Botos,Szőcs,Rácz,Varga, Incze lófők. Kelemen,Bogos , Veres, Török, Botos, Tőkös, Sigmond,Tatár, Akatius,Csács, Ferencz,Baczoni, Gáspár, Illyés, Székely ,Nagy ,Mikó, Kandol ,Sikó, Szomor,Bot, Dési, Kecskés,Bogár, Deési,Bene, Bányai,Thomori, Bogár, Bod,Ilzés,Kerekes Pál gyalogosok

RÉSZLET  CSEREY ZOLTÁN Dr.BINDER PÁL CIKKÉBŐL

Bölöni Farkas Sándor I-IV oszt.általános Iskola

Orvosi, fogorvosi rendelő és gzógyszertár

Sziszi mellszobra a Diszkertben

 

"Bölön falvának az 1690-ik esztendőbéli boldogtalan állapotban való várban szorulásának idejében közönsége s akaratból lett constitutio.

Mivel az Isten é felsége a bünért ez mi nyomorult hazánkra felhuzta bölcs itéletinek sullyos ostorát és minket mostan közönségesen kegyetlen ellenségnek országunkban való beütésévelfenieget, tettzett minyájunknak falustól egyenlő akaratból, hogy mivel a mostani szoros ügyünkben minékünk is boldog emlékezetü eleinktől az ellyben épitett kisded várban kelett szorulnunk. Várbeli tisztek választassanak és azoktól minden rendek, falusiak, jövevények, nemes, lófő, darabont, jobágy, sőt még az Ecclesiai eliben is törvéniek irattassanak, mely szerint a tisztektől dependeálni mindenek tartozzanak, hogy afféle szorulásban mind a várban való engedetlennek, vagy az faluban kóborlók érdemek szerént büntetődjenek, s mind mindenek az ellenségnek rabságától megoltalmaztassanak. Választottunk annak okáért egyező értelemből várbeli kapitányoknak nemes és nemzetes Ferencz Sigmond és Rácz Ábrahám uramékot ő klmeket, ő klmek mellé törvénytevő Biráknak, Hadnagyoknak és porkoláboknak választottuk, ugy mint Sennyesi István, Nagy Miklós, Illyés Ferencz, Budai János, Damokos Benedek, Boros György, ifiu Kazdagh János.

A törvényeknek punctumai igy következnek:

 1. Istennek kegyes igérete: "Hivj segitségül a te nyomoruságodnak idején, és meghallgatlak téged." Szükség azért reggel és estve könyörgésönk által ő Felségét megtalálnunk. Valakik azért a harangszót, és a könyörgésre reá érkezhetnek s tunyaságuk miatt elmulatják, büntetődjenek ad Dr. 24, mely büntetésnek harmadrésze vár szükségére forditassék, két része a tiszteké legyen.

 2. Nap lemente után minden ember akár mezőről, akár faluból a sorompón belül takarodjék heylére; mert a kik annak utána az öröktől künn találtattnak megfogatatnak. Első cselekedetekről ha jó mentséget nem adhatnak, büntetődjenek ad Flor. 3. Másodszor ugyanazonok kün tapasztaltatván, meghaljanak mint nyilván való koborlók. Ide értem a másunnan ide confugialtakat is.

 3. Jezus kiáltás után estve s reggel a várból tisztnek hire nélkült kimenni senki ne merészeljen, hogy így a mi gonoszság a faluban esik jobb moddal végire mehessenek, ki cselekedte. Az ilyenek ad Flor. 3. Büntetődjenek toties quoties.

 4. Valakik a várbeli tiszteknek szavakot nem figadnák ellenek támodást tennének, vagy illetlen gyalázatos szókkal illetnék, a fegyferfogásért, rájok való támodásért félkezek vágatttasék el, az illetlen gyalázásokért penigh büntetődjenek ad Flor. 24.

 5. A bészorult emberek között ha mi verekedés, vértétel, szidás, morgolódás leszen, azokat a várbeli kapitániok arra rendelt emberekkel együtt végképpen igazitsák el törvény szerént minden tovább való halogatás nélkül, ugy hogy aki halált halállal, a ki birsággal birságot fizessen.

 6. Istent káromló szókért, szitkozodásokért van az országnak irott törvénye, büntetődjenek a szerént, akadjanak fel érte.

 7. A lopók, más ember életin dulók érdemek szerént büntetődjenek, mint az ország Articulusa tartia.

 8. Ha valaki eltévelyedett marhát vagy akármi egyet-mást talákna, tartozzék tiszt kezéhez adni, ha eltitkolja, mint lopó büntetődjék.

 9. Mivel a szükség ugy hozta, hogy a várba be kellett szorulnunk, senki közülünk ne merészeljen szökni, vagy kimenni hir nélkül, hogy valamiképpen ellenség kezében ne essék, és ott kinoztatván, kinnyához képest a várbeliekre veszödelmetne hozzon, ha kik tselekednék akár hol találtassanak, akár mely időben meghaljanak érette.

 10. Minden valaki p refugio ide jő akár honnan ugy fogattatik be, hogy maga is itt leend, s együtt oltalmazza velünk mind várunkat, s mind maga javát, ha ki nem tselekedi maradjon falu számára, melyet az várban takaritott.

 11. Isten megmarasztva bennünket a várból való kiköltözésben a Tisztek szabjanak rendet, a kik ahoz nem tartják magokat, s Tisztek hire nélkül költözködnek büntetődjenek ad Flor. 6, és igy elsőben az idegenek, azután a Tisztek rendszerént.

 12. Az igaz tétel a várbeli bonumokból légyen a ki minn elmarad ha annyi nem lenne külső jovainak ugy mint örökségének harmadrésze az Ecclesiának számára, a két résznek felét a Tisztek léválják, fele leend a falu számára.

 13. Ha fizetnünk kell idegen ellenségnek az másunnan ide jött emberek is egyaránt velünk contribuáljanak.

 14. Minden utakon modokon a várbeli tisztek megmaradásra való dolgokat feltalálván egyező értelemből annak egy szóval a várban levő minden rendek engedelmeskedjenek.

 15. Ha valakik strázára állitatnak, elejekben adott instructiojokhoz magokat nem tartják, tunyaságok vagy vigyázatlanságok miatt valami zendülés vagy riadás támadna, haljon meg érette.

 16. A mely aszony emberek veszekednek s kötödnek egymás között, a vétkesek poenitentiéljanak a kézi kalodában.

 17. Mind ezekre a fenn megirt punctumokra kivántatik egyező megegyezése a falubelieknek és idegeneknek, és pedig hogy állandóbb legyen az mostani falus biró Bothos Máté több fenn specificált becsületes emberekkel együtt pecsételjen meg a falu képében, az idegenek közül is, ha kik akarják, hogy állandóbb lehessen minden Istenes ügyekezetünk. Meky e szerént valo Conclusumban jelen volt Tekintetes Nemzetes Kálnoki Farkas Uram ő klme is aprobálta és lött minden contradictio nélkül.

Sigismundis Literati als Scribo pro illiteratis Judicibus

Ferencz mp. Bothos Máthé juratus judex.

(L.S) (L.S)

Abrahamus Ratz mp. Budai János mp.

(L.S) (L.S)

nnyes István mp. Domokos Benedek mp.

(L.S) (L.S)

Nagy Miklós mp. Bothos György mp.

(L.S) (L.S)

Illyés Ferencz mp. Kazdagh János mp.

(L.S) (L.S)


 

 

2010 januárjában készített fotók 

 

*** 

***

***

***

***

*** 

***

***

***

*** 

***

***

*** 

*** 

*** 

*** 

***

*** 

***

 
Make a Free Website with Yola.